• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟هیات رئیسه گروه ها

 

گروه یک؛ منابع و معادن

ردیف

نام

نام خانوادگي

سمت

 

1

محمد

پرورش قزويني

رئیس

 

2

عبدالرسول

مأمن پوش

نایب رئیس

 

3

سعيد

عابدي كوپائي

منشی

 

4

مهدي

اعتزازي

عضو اصلی

 

5

عبد الرزاق

حاج هاشم خاني

عضو اصلی

 

گروه دو؛ ارزشیابی اموال منقول

ردیف

نام

نام خانوادگي

سمت

 

1

فريدون

مهداد

رئیس

 

2

مرتجي

حكيم الهي

نایب رئیس

 

3

پرويز

قاسمي فرد

منشی

 

4

رحيم

اميري نجف آبادي

عضو اصلی

 

5

محمود

بيات پور

عضو اصلی

 

گروه سه؛ امور پزشکی و غذایی

ردیف

نام

نام خانوادگي

سمت

 

1

هوشنگ

بهرامي

رئیس

 

2

منصور

رئيسي

نایب رئیس

 

3

ثريا

هادي زاده

منشی

 

4

آرش

قدوسي

عضو اصلی

 

5

شهرام

شيخ‌الاسلامي

عضو اصلی

 

گروه چهار؛ امور مالي

ردیف

نام

نام خانوادگي

سمت

 

1

عبدالعظيم

ايزدي

رئیس

 

2

رضا

معصوم زاده

نایب رئیس

 

3

محمود

رشيدي نيا

منشی

 

4

اميرعباس

صبري

عضو اصلی

 

5

كيانوش

كياني‌

عضو اصلی

 

6

اميرناصر

دخاني

عضو اصلی

 

7

مسعود

ابريشم كار

عضو اصلی

 

گروه پنج؛ امور وسائط نقليه

ردیف

نام

نام خانوادگي

سمت

 

1

مجيد

كيان ارثي

عضو اصلی

 

2

محمداسماعيل

جعفريان دهاقاني

منشی

 

3

فريدون

شيرواني

نایب رئیس

 

4

نعمت اله

تابان

رئیس

 

5

رحمت اله

مصدق

عضو اصلی

 

گروه شش؛ راه و ساختمان و نقشه برداري

ردیف

نام

نام خانوادگي

سمت

 

1

مهدي

سالمي

رئیس

 

2

حسين

ترك پور

نایب رئیس

 

3

عبد الرضا

پورهمايون

منشی

 

4

محمد رضا

جعفري

عضو اصلی

 

5

مجيد

كريميان

عضو اصلی

 

6

عباسعلي

طاهري دولت‌آبادي

عضو اصلی

 

7

جمشيد

نادر تهراني

عضو اصلی

 

8

سيدكاظم

داودي

عضو اصلی

 

9

اصغر

نكوئي مارناني

عضو اصلی

 

گروه هفت؛ صنعت و فن

ردیف

نام

نام خانوادگي

سمت

 

1

احمد

لطفي بيدگلي

رئیس

 

2

مسعود

برهاني

نایب رئیس

 

3

مصطفي

رفيع آذري

منشی

 

4

مهسا

اخوان صفا

عضو اصلی

 

5

محمد رضا

حسن پور

عضو اصلی

 

6

جواد

پورآباده

عضو اصلی

 

7

عبدالكريم

موحديان عطار

عضو اصلی

 

8

كامبيز

اخلاصي

عضو اصلی

 

9

حبيب اله

شركت

عضو اصلی

 

گروه هشت؛ فنون هنری

ردیف

نام

نام خانوادگي

سمت

 

1

اسد اله

بقائي

رئیس

 

2

قاسم

رحيمي سرشبادراني

نایب رئیس

 

3

احمد

ملكيان

منشی

 

4

رضا

بهرامي

عضو اصلی

 

5

فريدون

اميرخاني

عضو اصلی

 

گروه نه؛ کشاورزی و منابع طبیعی

ردیف

نام

نام خانوادگي

سمت

 

1

نعمت اله

تاكي

رئیس

 

2

منوچهر

جمشيديان

نایب رئیس

 

3

اكبر

قندي

منشی

 

4

ماشاء الله

خدام

عضو اصلی

 

5

عباس

زال بيك

عضو اصلی

 

گروه ده؛ خدمات اداری و عمومی

ردیف

نام

نام خانوادگي

سمت

 

1

سيدمحمدباقر

ابطحي

رئیس

 

2

سيد محمد

بني طباء جشوقاني

نایب رئیس

 

3

حسين

كرباسي

منشی

 

4

رضا

شفيع زاده

عضو اصلی

 

5

حسن

نورمحمدي

عضو اصلی

 

گروه یازده؛ ایمنی و حوادث

ردیف

نام

نام خانوادگي

سمت

 

1

اكبر

توحيدي نيا

رئیس

 

2

عليرضا

ياوري

نایب رئیس

 

3

عبدالرسول

فاضلي

منشی

 

4

سعيد

رحيميان

عضو اصلی

 

5

مجيد

مقدس

عضو اصلی