• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟متن دهمین جلسه کار گروه ارتقاء کیفیت و اجرای قرار های کارشناسی

 

بسمه تعالی

صورتجلسه کارگروه ارتقاء کیفیت و اجرای قرارهای کارشناسی

در ساعت 9 صبح مورخ 10/10/94 دهمین جلسه کارگروه با حضور جنابان آقایان حسینی و رحیمی معاونین محترم دادگستری و نمایندگان کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرکب از آقایان سرور ، شکرچی زاده ، ملک احمدی ، ایزدی و با حضور مدعو محترم جناب آقای رحیمی دادستان محترم تشکیل و مذاکرات و تبادل نظرهای مفصلی انجام که خلاصه مذاکرات و تصمیمات بشرح ذیل است :

در این جلسه با توجه به حضور دادستان محترم مسائل مبتلا به فیمابین دادسرای اصفهان و کارشناسان مطرح گردید که ابتدائاً آقای مهندس سرور ریاست کانون مشکلات مرتبط با کارشناسان را چنین عنوان فرمودند .

1- ضرورت برخورد مناسب و در شأن کارشناسان توسط دفاتر دادسراها ، بازپرسین محترم و دادیاران محترم

2- محاسبه و دریافت مابه التفاوت دستمزد کارشناسانیکه دستمزد آنها بطور علی الحساب توسط مقامات دادسرا تعیین شده توسط کانون بدون ضرورت مکاتبه مجدد با بازپرس یا دادیار مربوطه .

3- تعیین حق الزحمه متناسب با کار کارشناس توسط بازپرسان و دادیاران محترم

سپس آقای ایزدی مشکل اخیر در مورد قانون جدید آئین دادرس کیفری مبنی بر پرداخت بخش عمده ای از دستمزدها از محل اعتبارات دادگستری و نبود اعتبار در سیستم مالی و در نتیجه عدم پرداخت دستمزد کارشناسان  و همچنین ضرورت شفافیت قرارهای صادره کارشناسی را مطرح نمودند .

سپس جناب آقای رحیمی دادستان محترم در پاسخ به موارد فوق چنین عنوان فرمودند :

اهمیت کارشناسی و نقش کارشناسان در قوانین مختلف موضوعه مطرح که خلاصه آن اینکه در موضوعات تخصصی بدون نظر کارشناسی امکان انجام وظفیه مراجع قضائی وجود ندارد و در ارتباط با موارد مطروحه فوق الذکر فرمودند اولاً برای ارجاعات کارشناسی فرمهائی تدوین گردیده که قرار کارشناسی به روشنی و همچنین دستمزد کارشناس و مدت زمان کارشناسی بایستی درج گردد و ثانیاً برخوردهای ناشایست از سوی مراجع دادسرا منعکس گردد تا


اقدام مناسب انجام گردد در مورد تعیین دستمزد طبق قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری و همچنین تعرفة دستمزد کارشناسان در صلاحیت مرجع قضائی است لیکن بایستی دستمزد متناسب با کار کارشناس توسط مرجع مذکور تعیین گردد تا حقی از کارشناس ضایع نگردد .

آنگاه دادستان محترم اشکالات موجود از ناحیه کارشناسان را بشرح ذیل اعلام نمودند .

1- طولانی شدن زمان اعلام نظر کارشناسان

2- غیرمستدل بودن برخی نظرات کارشناسی

3- اظهارنظرهای دوپهلو و غیرمنجز

4- نبود برخی تخصصها مثل طب کار

5- سلامت کار بنحوی که حق شود

6- مشکل ابلاغها که لازم است مشخص گردد کانون چه ظرفیتی در این ارتباط دارد

سپس آقای مهندس شکرچی زاده در ارتباط با دستمزد کارشناسان اظهار داشتند در مواردیکه کارشناس در پرونده ایکه دعوائی مطرح است انتخاب می­شود علیرغم آنکه میزان اختلاف ممکن است محدود باشد ولی برای کشف حقیقت مستلزم حجم کار زیاد است که درخواست این است که دستمزد متناسب با زمان و میزان کار کارشناس تعین شود.

سپس آقای مهندس سرور اظهار داشتند تعرفة مصوب دستمزد شاخص مقبولی در مورد تعیین دستمزد کارشناسان است و در مورد طب کار نیز فرمودند صلاحیت مذکور در گروه 7 وجود دارد .

سپس جناب آقای رحیمی ریاست محترم محاکم مرکز استان به رعایت مفاد 156 و 157 و 159 قانون جدید آئین دادرسی کیفری که به ترتیب موجب عدالت توزیع کار بین کارشناسان و متناسب بودن حق الزحمه کارشناسی و مهلت ضروری برای بررسی های اظهارنظر کارشناسی می باشد عنوان فرمودند سپس آقای ایزدی درخواست نمودند که پرونده هائی که به کارشناسان ارجاع می شود تا زمان قرائت پرونده در شعب بازپرسی­ها یا دادیاری­ها بماند.

آنگاه جنابان آقایان حسینی و رحیمی از اقدام اخیر ریاست کانون در ارتباط با صدور هشدار نامه ای به کلیه کارشناسان و عطف توجه آنها به نکات حساس امور کارشناسی تشکر نمودند که این موارد اشکالات مطروحه توسط دادستان محترم و مرتبط با کارشناسان را نیز شامل می شود .

سپس جناب آقای حسینی ریاست جلسه به نامة مرکز بهداشت اصفهان و پاسخ کانون و دستور ریاست دادگستری را مطرح فرمودند که مقرر گردید ریاست کانون مطالب مندرج در ذیل نامه را به جناب آقای حسینی منعکس فرمایند تا در پاسخ به نامه فوق الذکر ارسال فرمایند .

علیهذا اهم تصمیمات جلسه فوق الذکر بشرح ذیل خلاصه می گردد :

1- صدور بخشنامه و یا دستورالعملی توسط دادستان محترم برای بازپرسین ، دادیاران و مدیران دفاتر دادسرا مبنی بر :

الف) رعایت مفاد 156 قانون جدید آئین دادرسی کیفری مبنی بر توزیع عادلانه کار کارشناسان بین کارشناسان ذیصلاح از طریق استقراع منطقی

ب) رعایت مفاد 157 قانون جدید آئین دادرسی کیفری مبنی بر متناسب بودن دستمزد کارشناسان با میزان و حجم کار ارجاعی

ج) رعایت مفاد ماده 159 قانون جدید در ارتباط با اعطای مهلت کافی و متناسب با کار کارشناسی ارجاعی

2- در مورد تأمین دستمزد کارشناسیهائیکه بایستی از بودجة دادگستری تأمین گردد تمهیدات لازم توسط مقامات محترم دادگستری صورت پذیرد .

3- ریاست کانون جلسه ای با کارشناسان امنیت ملی داشته باشند و تفکیک موارد مشترک آنها با سایر رشته ها شفاف گردد . 

 

دبیر جلسه

عبدالعظیم ایزدی

جلسه در ساعت  با ذکر صلوات خاتمه یافت و مقرر گردید در جلسه آتی در تاریخی که متعاقباً اعلام می شود و با موضوع ادامة چگونگی اجرای تصمیمات قبلی و سایر موضوعات ضروری تداوم یابد