• به وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان خوش آمدید

آیا اطلاعات سایت برای شما مفید بوده است؟متن دوازدهمین جلسه کار گروه ارتقاء کیفیت و اجرای قرار های کارشناسی

 

بسمه تعالی

صورتجلسه کارگروه ارتقاء کیفیت و اجرای قرارهای کارشناسی

در ساعت 8 صبح مورخ 09/02/1395 دوازدهمین جلسه کارگروه با حضور جنابان آقایان حسینی و رحیمی معاونین محترم دادگستری و جناب آقای غلامی مدیریت محترم آموزش دادگستری و نمایندگان کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرکب از آقایان سرور ، ایزدی ، شکرچی زاده و ملک احمدی و نمایندة مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه آقای ربیع زاده تشکیل و مذاکرات و تبادل نظرهای مفصلی انجام که خلاصه مذاکرات و تصمیمات بشرح ذیل است :

 

1- ابتداء جناب آقای حسینی نامة جناب آقای لسانی را که طی آن به روز نبودن اطلاعات مرتبط با کارشناسان در سیستم کانون را مطرح فرمودند که جناب آقای سرور پاسخ دادند که کلیه موضوعات مرتبط با کارشناسان بطور یومیه در سیستم ثبت و منعکس می گردد لیکن ممکن است تعطیلی چندروزه عید وقفة کوتاهی ایجاد نموده باشد که مقرر گردید کانون پاسخ نامه را تهیه فرمایند .

سپس جناب آقای مهندس سرور اعلام فرمودند که در سیستم کانون برای هر کارشناس یک کارتابل طراحی شده است که امکان انعکاس کلیه اِبلاغها ، مکاتبات با کارشناسان و حتی گزارش کارشناسی از طریق آن امکان پذیر و مراجع دادگستری نیز می توانند با برنامه ریزیهای لازم به این سیستم لینک شوند و ابلاغها و سایر مسائل مرتبط با کارشناسان را از این طریق تعقیب فرمایند که در پاسخ آقایان حسینی و رحیمی چنین عنوان فرمودند که دفاتر مراجع قضائی اِمکان دسترسی به اینترنت را ندارند و لذا مقرر شد طی جلسه ای با حضور جناب آقای لسانی موضوع مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد .

 

2- آقای مهندس سرور ضرورت برخورد خوب و متناسب با کارشناسان را در حوزه دادسراها مطرح فرمودند و آقای ربیع زاده قداست کار کارشناسی را مطرح فرمودند که در پاسخ جناب آقای حسینی عنوان فرمودند که ممکن است بعلّت جوانی برخی از دادیارها احیاناً برخوردهای ناشایسته ای صورت گیرد که مقرر شد موضوع با دادستان محترم اصفهان مطرح و همچنین در جلسة عمومی مدیران محترم دادگستری مطرح و تذکرات لازم داده شود .

سپس جناب آقای حسینی تأکید فرمودند که کارشناس بایستی احساس امنیت خاطر داشته باشد و حریم شخصی ایشان محترم شمرده شود بویژه آنکه به دانش و تخصص آنها برای کشف حقیقت نیاز هست لذا رفتار درخورشان کارشناسان از ضروریات امر قضائی است .

 

 

سپس موارد معوق که در صورتجلسه قبلی درج شده بود بشرح ذیل مطرح گردید .

مقدمتاً نمایندگان کانون و مرکز تأئید کردند قرارهای کارشناسی صادره توسط محاکم محترم دادگستری به مقیاس وسیعی اصلاح گردیده است لیکن در دادسراها هنوز نواقصی برقرار است .

الف) در مورد بند 2-3 صورتجلسه قبل جناب آقای رحیمی اعلام فرمودند که خلاصه اهم اشکالات در گزارشات کارشناسی آماده شده که متعاقباً به ریاست کانون منعکس خواهد شد و جزوة آموزشی نیز توسط آقای دکتر محمدی آماده شده است که در کلاسهای آموزشی تدریس خواهد شد و مدیریت آموزش دادگستری نیز اعلام کردند که آموزشهای تأمین دلیل در دومین کمیسیون آموزشی مطرح و برنامة آموزشی جهت مبحث تأمین دلیل در دستور کار قرار داده شده است .

1-3- تشکیل یکی از جلسات آتی با حضور جناب آقای لسانی در ارتباط با انعکاس ابلاغها ، مکاتبات و گزارشات کارشناسان در کارتابل طرّاحی شده برای هر کارشناس در کانون کارشناسان .

2-3- مقرر گردید در ارتباط با برخورد خوب و متناسب با کارشناسان جناب آقای حسینی موضوع را با دادستان محترم اصفهان مطرح و همچنین در جلسه عمومی مدیران و مسئولین محترم دادگستری مطرح فرمایند .

3-3- انعکاس اشکالات گردآوری شده گزارشات کارشناسی به ریاست کانون توسط جناب آقای رحیمی (موضوع بند 2-3 صورتجلسه قبل)

4-3- تشکیل جلسه ای با حضور ریاست کانون و آقای دکتر محمدی و قضات محترم اجرای احکام جهت بررسی حق الزحمه کارشناسان با توجه به تعرفه مصوب تا پایان اردیبهشت ماه جاری

جلسه در ساعت 9/30 با ذکر صلوات خاتمه یافت و مقرر شد صورتجلسات فارغ از تاریخ برگزاری جلسه بعد بلافاصله تنظیم و ارسال گردد و تاریخ جلسه بعدی جداگانه و پس از هماهنگی های لازم به اعضاء اعلام گردد . همچنین مقرر گردید سایر موارد معوق تصمیات جلسات قبلی مندرج در صورتجلسه یازدهم مورخ 15/11/95 در جلسه بعد مورد بررسی قرار گیرد .

 

دبیرجلسه

عبدالعظیم ایزدی